Accento Finish

Dekoracyjna powłoka zamykająca na masę szpachlową Accento-Spachtel.

Zastosowanie

Dekoracyjna powłoka zamykająca na masie szpachlowej Accento-Spachtel. Pozwala na  uzyskanie najwyższej jakości, kreatywnych efektów dekoracyjnych na fasadach.

Właściwości

  • przezroczysta powłoka zamykająca
  • dekoracja powierzchni z efektem metalicznym
  • odporna na warunki atmosferyczne i hydrofobowa

Wielkość opakowań

Wiadro o zawartości 2,5 kg.

Barwa

Przezroczysta, złota, srebrna, miedziana.

Stopień połysku

satynowy połysk

Składowanie

W chłodnym, suchym pomieszczeniu w dodatniej temperaturze.
Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem. Oryginalnie zamknięte pojemniki można składować w okresie do ok. 12 miesięcy.

Dane Techniczne

Podane wartości stanowią wartości średnie, które wskutek stosowania naturalnych surowców mogą się nieco różnić w poszczególnych partiach produkcyjnych.

Gęstość

1,01 g/cm³

Spoiwo

dyspersja żywicy akrylowej, pigmenty

Produkt nr.

3121

Przygotowanie materiału

Zawartość pojemnika krótko mieszać drewnianym mieszadłem.

Sposób nakładania

Dekoracyjna warstwa zamykająca
Accento-Finish może służyć jako warstwa zamykająca bądź ostatnia warstwa szpachlowa w systemie Accento. Zależnie od żądanego wyglądu powierzchni może ona być przezroczysta lub pigmentowana (złota, srebrna, miedziana). Accento-Finish nanieść obficie plamami na całej powierzchni i ściągnąć do zera specjalną pacą Accento-Spezialkelle. Aby uniknąć widocznych śladów na łączeniach pasm roboczych należy pracować jednym ciągiem przy zatrudnieniu wystarczającej liczby personelu.

Szczegółowe informacje na temat techniki dekoracyjnej Capatect-Kreativtechnik „Accento” można znaleźć w informacji technicznej nr: 3122 „Accento-Spachtel”.

Wskazówka:
Dla osiągnięcia równomiernego wyglądu sąsiadujące powierzchnie zawsze powinny być wykonywane przez tego samego pracownika, ma to na celu uniknięcie różnic strukturalnych wynikających z różnych predyspozycji/umiejętności manualnych wykonawców.
Dla uniknięcia śladów łączeń zaangażować wystarczającą liczbę pracowników i pracować jednym ciągiem metodą „mokrym w mokre”. Duże sąsiadujące powierzchnie ew. podzielić na odpowiednie obszary cząstkowe.
Wskutek zawartości naturalnych dodatków są możliwe niewielkie wahania odcieni. Dlatego na sąsiadujących powierzchniach stosować wyłącznie materiał o tym samym numerze produkcyjnym (z tej samej partii) lub uprzednio zmieszać ze sobą materiały o różnych numerach produkcyjnych.

Zużycie

Accento – Finish: ok. 0,1 kg/m²

Dokładne zużycie materiału określić przez wykonanie próbnej powłoki na obiekcie.

Warunki obróbki

W trakcie wykonywania prac i w fazie schnięcia temperatura otoczenia i podłoża nie powinna być niższa niż +5°C i nie wyższa niż +30°C. Nie pracować przy bezpośrednim nasłonecznieniu, przy silnym wietrze, we mgle ani przy dużej wilgotności powietrza. W tym związku zalecamy zapoznanie się z broszurą „Tynkowanie w wysokich i niskich temperaturach” wydaną przez Niemiecki Związek Sztukatorów.

Czas schnięcia

W temperaturze +20 oC i przy względnej wilgotności powietrza 65 % powłoka staje się powierzchniowo sucha po ok. 2 - 3 godzinach, a po ok. 24 godzinach całkowicie wysycha i można ją obciążać. Czasy schnięcia zależą od temperatury i względnej wilgotności powietrza. Przy chłodnej i wilgotnej pogodzie czasy schnięcia odpowiednio się wydłużają. Dla ochrony przed deszczem w trakcie wykonywania robót i w fazie schnięcia ew. powiesić plandeki na rusztowaniu.

Powłokę wierzchnią Accento-Finish można wykonywać dopiero po całkowitym wyschnięciu warstwy szpachli  Accento-Spachtel.

Czyszczenie narzędzi

Wodą natychmiast po użyciu.

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Szkodliwa dla organizmów wodnych, o długotrwałym działaniu.
Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Przy szlifowaniu zakładać maskę pyłową P2. W trakcie wykonywania robót i schnięcia zapewnić dobrą wentylację. Podczas pracy nie jeść, nie pić ani nie palić. W razie kontaktu z oczami lub skórą - natychmiast przepłukać je wodą. Uważać, by nie przedostała się do kanalizacji, wód powierzchniowych ani ziemi. Czyszczenie narzędzi wodą i mydłem natychmiast po użyciu. Materiał powłokowy jest silnie alkaliczny. Dlatego należy chronić skórę i oczy przed zanieczyszczeniem tym produktem. Starannie osłonić otoczenie wykańczanych powierzchni. Natychmiast zmywać odpryski na lakierze, szkle, ceramice, metalu, kamieniu naturalnym.

Utylizacja

Do recyklingu oddawać tylko całkowicie opróżnione pojemniki. Ciekłe pozostałości materiału utylizować jako odpady farb wodnych, wyschnięte pozostałości materiału - jako wyschnięte farby lub odpady komunalne domowe. EAK 080112.

Tolerancja na inne materiały

Nie mieszać z innymi materiałami.
Przy stosowaniu i wykonywaniu przestrzegać normy DIN 18363, Znormalizowane warunki zlecania i wykonywania robót budowlanych, część C.

Wskazówki bezpieczeństwa / oznakowanie w transporcie

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktów (Kat. A/h): 30 g/l (2010). Ten produkt zawiera maksymalnie. 12 g/l LZO.

Kod produktu farby i lakiery

M-SK01 F

Infolinia

Doradztwo techniczne:
Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl

Informacje techniczne

  • Karta informacyjno-techniczna
  • Karty charakterystyki

  • Karta charakterystyki
  • Informacja

  • Atest Higieniczny