Disboxid 467 Hartkornschicht

Barwiona, dwuskładnikowa (2K) powłoka epoksydowo-karborundowa do wykonywania antypoślizgowych, odpornych na ścieranie powłok wierzchnich. Również jako warstwa wierzchnia w systemie Disboxid EP-Antistatik-System.

Zastosowanie

Do stosowania na posadzkach mineralnych o średnim (miekkie ogumienie, obciążenie na oś maks. 2t) obciążeniu mechanicznym w pomieszczeniach przemysłowych, rzemieślniczych, garażach parkingowych i na parkingach podziemnych, które wymagają wykończenia antypoślizgowego.
Dzięki zminimalizowanej emisji LZO (lotnych związków organicznych) polecana jest do stosowania w pomieszczeniach pobytu osób "szczególnie wrażliwych" jak np. w ośrodkach zdrowia, szpitalach, szkołach, przedszkolach itp.
Antypoślizgowa powłoka wierzchnia w systemie Disboxid EP-Antistatik-System.

Przetestowana i zatwierdzone zgodnie z kryteriami AgBB dotyczącymi emisji lotnych związków organicznych z materiałów budowlanych przeznaczonych do wnętrz. Ocena programu AgBB (Komitet ds. oceny zdrowotnej materialów budowlanych w Niemczech) została przyjęta przez władze ochrony środowiska i zdrowia za korzystną, szczególnie przy stosowaniu materiałów budowlanych w obszarze pobytu osób "wrażliwych" np. pomieszczenia w służbie zdrowia. 

Właściwości

 • Niskoemisyjna
 • Podlega kontroli TÜV
 • Do wykonywania antypoślizgowych powłok wierzchnich w jednym cyklu. Nie wymaga posypywania piaskiem kwarcowym
 • Wysoce odporna na ścieranie, antypoślizgowa powłoka przy niewielkim zużyciu
 • Wysoka odporność powłoki na obciążenia mechaniczne
 • Bardzo duża odporność na działanie związków chemicznych
 • Możliwość wykonania powłoki wierzchniej o długotrwałym przewodnictwie elektrycznym wg. DIN EN 61340-5-1; DIN EN 61340-4-1 i DIN EN 61340-4-5 w systemie Disboxid EP-Antistatik-System.
 • Możliwość kontrolowania i utrzymywania zużycia materiału na stałym poziomie dzięki typowej dla niego metodzie obróbki.

Spoiwo


Dwuskładnikowa (2K) żywica epoksydowa w stanie płynnym z dodatkiem wypełniaczy drobnoziarnistych.

Wielkość opakowań

15 kg metalowe opakowanie Kombi, 40 kg opakowanie (masa 26,7 kg, utwardzacz 13,3 kg)

Barwa

Szarość krzemowa (Kieselgrau), szarość kamienia (Steingrau). Inne odcienie szarości na zamówienie.

Materiał dostępny również w 32 odcieniach z ekskluzywnej kolekcji kolorystycznej FloorColor. Pod wpływem promieni UV oraz niekorzystnych warunków atmosferycznych możliwe są niewielkie zmiany w odcieniu oraz zjawisko kredowania powłoki. Barwniki organiczne (np. kawa, czerwone wino, liście) oraz różne związki chemiczne (np. środki dezynfekcyjne, kwasy i in.) mogą powodować przebarwienia.

W wypadku kolorów niestandardowych przed przystąpieniem do prac należy wykonać powierzchnię próbną w celu sprawdzenia koloru, ponieważ dodatek drobnoziarnistych wypełniaczy szczególnie w przypadku kolorów jasnych może mieć wpływ na optykę powierzchni. Szlifujące użytkowanie może powodować zarysowania. Nie wpływa to na funkcjonalność powłoki.

Stopień połysku

Błyszczący.

Składowanie

Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. W temperaturze 20ºC okres przechowywania materiału w oryginalnie zamkniętych opakowaniach wynosi ok. 2 lata. Materiał przechowywany w niższych temperaturach należy przed rozpoczęciem prac przenieść do pomieszczenia o temp. ok. 20ºC.

Gęstość

ok. 1,7 g/cm3

Grubość warstwy suchej

Ze względu na szorstką strukturę:
średnio ok. 250 µm
ze względu na maks. wielkość ziarna ok. 600 µm

Ścieralność wg Tabera (CS 10/1000 obr./1000 g)

nie mierzalne

Odporność chemiczna

 Odporność materiału na działanie związków chemicznych w oparciu o normę DIN EN ISO 2812-3:2007 przy 20°C
Kwas octowy 5 % + (V)
Kwas mlekowy 10 % +/-
Kwas fosforowy 50 % +/-
Kwas azotowy 5 % + (V)
Kwas solny 30 - 32 % + (V)
Kwas siarkowy 35 % + (V)
Kwas cytrynowy 10 % +
Amoniak 25 % (Salmiakg.) +
Woda utleniona 30 % +/-
Roztwór wodorotlenku potasu 50 % +
Soda kaustyczna 50 % +
Etanol +
Ksylen + (V)
Benzyna (normalna i super) + (V)
Biodiesel +
Olej napędowy +
Skydrol (Hydraulikfl.) +/-
Płyn chłodzący trans. +
Objaśnienia znaków: + = odporność 7 dni, +/- = odporność 1 dzień, (V) = przebarwienie

Odpowiednie podłoża

Wszystkie podłoża mineralne. Podłoże musi być nośne, mocne, stabilne, pozbawione luźnych cząstek, pyłów, olejów, tłuszczów, resztek startej gumy oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Cementowe, wzbogacone tworzywem sztucznym masy wyrównawcze należy sprawdzić pod kątem przydatności do pokrycia. Wytrzymałość powierzchni na odrywanie musi wynosić średnio 1,5 N/mm2, a minimalna mierzona wartość jednostkowa nie może być niższa niż 1,0 N/mm2.

Podłoża muszą osiągnąć wilgotność wyrównawczą, która nie może przekraczać:
Beton i jastrychy cem. maks. 4 % wagowo
Jastrych anhydrytowy maks. 0,5 % wagowo
Jastrych magnezjowy 2–4 % wagowo
Jastrych skałodrzewny: 4 – 8 % wagowo
Należy wykluczyć możliwość wystąpienia wilgoci wstępującej. Jastrychy anhydrytowe i magnezjowe należy odizolować od gruntu.

Przygotowanie podłoża

Podłoże przygotować przy pomocy odpowiednich metod np. metodą śrutowania lub szlifowania tak, aby spełniało powyższe wymagania. Stare powłoki jednoskładnikowe (1K) i luźne dwuskładnikowe (2K) usunąć. Powierzchnie szkliste oraz sztywne powłoki dwuskładnikowe (2K) przeszlifować, zmatowić metodą strumieniową lub zagruntować materiałem Disbon 481 EP-Uniprimer. Pęknięcia i miejsca ubytków w podłożu naprawić do lica zaprawami Disboxid EP-Mörtel lub zaprawami Disbocret ® PCC-Mörtel.

Przygotowanie materiału

Utwardzacz dodać do masy podstawowej i intensywnie wymieszać mieszadłem elektrycznym pracującym na niskich obrotach (maks. 400 obr./min). aż do uzyskania pozbawionej smug masy o jednolitym kolorze. Rozmieszany materiał przełożyć do innego pojemnika i ponownie dokładnie wymieszać. Rozrobiony materiał należy co jakiś czas zamieszać.

Proporcja mieszania

Masa : Utwardzacz = 2 : 1 części wagowych

Sposób nakładania

Gładką pacą i wałkiem odpornym na działanie rozpuszczalników.

Układ warstw

Warstwa gruntująca
Podłoża mineralne zagruntować środkiem Disboxid 420 E.MI Primer, wypełniając pory. Szorstkie podłoża należy dodatkowo wyrównać stosując szpachlowanie wyrównawcze (materiał gruntujący zmieszany z piaskiem kwarcowym).
Zależnie od potrzeb alternatywnie można zastosować:
Disboxid 460 EP-Ground
Disboxid 462 EP-Siegel Neu
Disboxid 463 EP-Grund Neu
Szczegółowe informacje znajdują się w kartach technicznych w/w produktów. 
Warstwę gruntującą wykonaną Disboxid 420 E.MI Primer należy pokryć powłoką w przeciągu 24 godzin, nie należy posypywać jej piaskiem. W przypadku pozostałych środków gruntujących należy zachować przerwy technologiczne według instrukcji zawartych w kartach technicznych poszczególnych produktów. W przypadku jasny i słabo kryjących kolorów można zabarwić powierzchnię na ten sam kolor aby zwiększyć siłę krycia.
 
Powłoka (R10)
Cienką warstwę materiału Disboxid 467 Hartkornschicht nanieść przy użyciu pacy ze stali szlachetnej i ściągnąć po wielkości ziarna. Powierzchnię należy następnie wykończyć wałkiem typu Moltopren (średnica porów ok. 2 mm) metodą krzyżową. Po świeżo wykonanej powłoce można dodatkowo przejść kilkakrotnie w odpowiednich butach na kolcach. Wałek należy co jakiś czas wyczyścić, przeciągając nim na sucho po obojętnym podłożu. W przypadku wykonywania powłoki na większej powierzchni wałek należy wymienić po ok. 100 m2.

Powłoka (R11)
Aby osiągnąć klasę antyposlizgową R11, należy przed wałkowaniem wdmuchać ok. 80g/m² węglika krzemu 0,5 - 1,0 mm a nastepnie dalej postępować jak opisano powyżej.

Powłoka wykazująca przewodnictwo elektryczne
Patrz karta systemowa do systemu Disboxid EP-Antistatik-System.

Zużycie

Ok. 600 g/m2

Czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, zmieszaniu

Ok. 40 minut przy 20°C i 60% względnej wilgotnosci powietrza.
Wyzsze temperatury skracaja a niższej wydłużają podany powyżej czas przydatności do obróbki po rozrobieniu.

Wskazówka: W przypadku stosowania opakowań 40 kg należy szybko zużyć materiał ze względu na krótki czas przydatności do obróbki po rozrobieniu, aby uniknąć ewentualnych śladów na łączeniach.

Warunki obróbki

Temperatura materiału, otoczenia i podłoża:
Min. 10 °C, maks. 30 °C
Względna wilgotność powietrza nie może przekraczać 80%. Temperatura podłoża musi być zawsze przynajmniej o 3ºC wyższa od temp. punktu rosy.

Czas schnięcia

W temp. +20°C i przy względnej wilgotności powietrza 60% warstwa nadaje się do chodzenia po ok. 1 dniu. Po 3 dniach powłoka jest odporna na obciążenia mechaniczne, a po 7 dniach całkowicie stwardniała. W niższych temperaturach czas schnięcia ulega wydłużeniu. W czasie wysychania (ok. 24 godz. przy +20°C ) chronić powierzchnię przed działaniem wilgoci, wystąpienie wilgoci w fazie schnięcia może powodować niepożądane zmiany na powierzchni oraz zmniejszyć przyczepność powłoki.

Czyszczenie narzędzi

Natychmiast po użyciu i na czas przerw w pracy umyć rozcieńczalnikiem Disboxid 419 Verdünner.

Opinie specjalistyczne

 • 1-1097 Prüfung von elektrostatischen Eigenschaften (Walking Test)
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1123 Prüfung von elektrostatischen Eigenschaften
  Polymer-Institut, Flörsheim
 • 1-1263 Prüfung der Rutschhemmung R10
  MPI Hellberg GmbH
 • 1-1166 Prüfung des Brandverhaltens nach DIN EN 13501-1, Bfl-s1
  MPA, Braunschweig
 • 1-1182 Prüfung der Rutschhemmung R11
  Berufsgenossenschaftliches Institut, St. Augustin
 • 1-1283 TÜV Zertifikat - Emissionsminimierte Bodenbeschichtung
  TÜV Nord

Wskazówki bezpieczeństwa (stan na dzień wydania)

Produkt tylko do zastosowań przemysłowych.
Masa: Działa drażniąco na oczy i skórę. Może powodować uczulenie w kontakcie ze skórą. Działa toksycznie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Unikać kontaktu ze skórą. Zanieczyszczone oczy przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. Nie wprowadzać do kanalizacji, unikać zrzutów do środowiska. Nosić odpowiednie rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy. Postępować zgodnie z instrukcją lub kartą charakterystyki. Zawiera związki epoksydowe.

Utwardzacz: Produkt łatwopalny. Działa drażniąco na oczy i skórę. Chronić przed dziećmi. Nosić odpowiednie rękawice ochronne, okulary lub ochronę twarzy. Przechowywać zdala od źródeł zapłonu, nie palić tytoniu. Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Nie wdychać pary / rozpylonej cieczy. Unikać zanieczyszczenia oczu. Zanieczyszczoną skórę przemyć natychmiast dużą ilością wody z mydłem. Nie wprowadzać do kanalizacji. Unikać zrzutów do środowiska.

Utylizacja

Do utylizacji nadają się jedynie całkowicie opróżnione opakowania. Opakowania zawierające resztki materiału utylizować zgodnie z obowiązującymi lokalnie przepisami.

Dopuszczalna zawartośc LZO

dla tego typu produktów (kat. A/j): 500 g/l (2010). Ten produkt zawiera maks. 30 g/l LZO.

Giscode

RE 1

Bliższe informacje

Patrz karta charakterystyki wyrobu.

Znakowanie CE

ce-logo
Disbon GmbH
Roßdörfer Straße 50, D-64372 Ober-Ramstadt

08

DIS-467-001258
EN 13813:2002
Materiał przeznaczony do wykonywania podkładu podłogowego na bazie żywic syntetycznych, przeznaczony do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych
EN 13813:SR-Efl-B1,5-AR1-IR4
Reakcja na ogień Efl
Wydzielanie substancji korozyjnych SR
Przepuszczalność wody NPD
Odporność na ścieranie < AR1
Przyczepność > B1,5
Odporność na uderzenia > IR4

PN-EN-13813:2003 – „Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania. Materiały, właściwości i wymagania” określa wymagania dotyczące materiałów na podkłady podłogowe przeznaczone do stosowania wewnątrz obiektów budowlanych. Powłoki (podkładowe i wierzchnie) z żywic syntetycznych są również objęte w/w normą. Produkty zgodne z w/w normą podlegają znakowaniu CE.

Doradztwo techniczne

W karcie niniejszej niemożliwe jest opisanie sposobów przygotowania wszystkich występujących w praktyce podłoży. W przypadkach, które nie zostały opisane powyżej, pomocnym może okazać się kontakt z naszym Działem technicznym. Chętnie udzielimy Państwu szczegółowych informacji związanych z konkretnym obiektem.

Tel. (22) 544 20 40
Fax (22) 544 20 41
techniczny@caparol.pl